Nasdaq GM Nasdaq GS
Volume greater than or equal to 1000000
Symbol Id Name Exchange Close Price Trade Date Volume
Page size:
Page 1 of 31. Rows 1 to 12 of 369.0.094s
QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 110/4/2018Nasdaq GM182.380010/4/2018NGM80,557,283
AMRNAMARIN CORP. PLC - ADR, EACH REPRESENTING ONE ORDI10/4/2018Nasdaq GM20.290010/4/2018NGM51,498,908
MSFTMICROSOFT CORP.10/4/2018Nasdaq GS112.790010/4/2018NGSM34,821,717
MUMICRON TECH, INC.10/4/2018Nasdaq GS44.160010/4/2018NGSM34,579,572
SQQQPROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ10/4/2018Nasdaq GM11.750010/4/2018NGM34,310,075
SIRISIRIUS XM HLDGS INC.10/4/2018Nasdaq GS6.210010/4/2018NGSM33,177,809
AAPLAPPLE INC.10/4/2018Nasdaq GS227.990010/4/2018NGSM32,042,000
INTCINTEL CORP.10/4/2018Nasdaq GS48.130010/4/2018NGSM30,108,253
FBFACEBOOK, INC. - CLASS A10/4/2018Nasdaq GS158.850010/4/2018NGSM25,739,635
CMCSACOMCAST CORP. - CLASS A10/4/2018Nasdaq GS35.210010/4/2018NGSM23,118,434
CSCOCISCO SYSTEMS, INC.10/4/2018Nasdaq GS48.380010/4/2018NGSM22,110,874
TVIXCREDIT SUISSE AG - VELOCITYSHARES DAILY 2X VIX SHO10/4/2018Nasdaq GM28.170010/4/2018NGM21,079,216
Append Replace